Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

проф. дфн Елена Николова

Националност: България

Проф. д.ф.н. Елена Каневска-Николова работи във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в гр. Смолян. Завършила е българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 1998 г. защитава докторска дисертация на тема „Съвременната смолянска градска езикова ситуация”, а през 2010 г. й е присъдена научната степен „доктор на филологическите науки” за успешно защитената дисертация на тема „Тройното членуване в родопските говори – диахронен, синхронен и футурологичен аспект”. През 2002 г. е избрана за доцент, а през 2015 г. – за професор. В рамките на програма „Еразъм” е чела лекции и е водила семинари в Университета “Мария Кюри-Склодовска” в гр. Люблин, Полша, и в Тракийския Демокритов университет в гр. Комотини, Гърция. Проф. д.ф.н. Е. Николова чете лекционни курсове по  морфология, синтаксис и стилистика на съвременния български език и курс лекции по социолингвистика на студенти от специалностите „Български език и английски език” и „Български език и история” във Филиал – Смолян. Интересите на проф. Николова са в областта на диалектологията, социолингвистиката, ономастиката. Член е на Международното социолингвистическо дружество – София и на Съюза на учените в България. В конкурса за високи научни постижения на млад учен в областта на хуманитарните науки е удостоена от Съюза на учените в България с грамота през 1999 г. и с диплом през 2002 г.

Библиография